30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – przeszedł do historii

Po dwudziestu latach, po raz kolejny w historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był gospodarzem kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. 30. Kongres, zorganizowany pod hasłem „Gleba źródłem życia”, odbył się w dniach 1-5 września 2019 r. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczestników, w przeważającej części z polskich ośrodków naukowych, ale także z Litwy, Rosji, Belgii i Węgier. Gościem specjalnym Kongresu była prezydent-elekt Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) prof. Laura Sanchez z Meksyku, a w obradach czynnie uczestniczyli honorowi członkowie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – Sergey Goryachkin, Stanisław Kalembasa, Jerzy Marcinek, Stefan Skiba oraz honorowy Prezes PTG Piotr Skłodowski.

W ramach 3 sesji plenarnych, 9 sesji referatowych oraz 2 sesji posterowych zaprezentowano łącznie 57 referatów oraz blisko 100 posterów. Kongres otworzyły referaty Magdaleny Frąc – „Znaczenie bioróżnorodności w środowisku glebowym” oraz Jean Pousena – „Soil Erosion in the Anthropocene: do we still need more research?”, wprowadzające uczestników w tematykę Kongresu. Wystąpienia ustne zostały zgrupowane w sesjach tematycznych: Gleba źródłem życia, Rola gleby w rozwoju zrównoważonym, Geneza, systematyka i kartografia gleb, Wpływ użytkowania na właściwości i procesy glebowe, Współczesne zagrożenia funkcji gleb w środowisku i życiu człowieka. W referatach przedstawiono wiele interesujących wyników badań, koncepcji naukowych oraz zagadnień metodycznych.

Do wystąpień w sesji zamykającej Kongres zostali zaproszeni: Cezary Kabała, który zaprezentował założenia nowej Systematyki Gleb Polski oraz Przemysław Charzyński, który scharakteryzował stan obecny i perspektywy edukacji gleboznawczej.  Referat przedstawiła również Laura Sanchez, zarysowując wyzwania stojące przed IUSS w najbliższych latach.

Nieodzowny element Kongresu stanowi część terenowa, którą zorganizowano na terenie Płaskowyżu Nałęczowskiego i w okolicach Puław. Uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z formami erozji wąwozowej w okolicach Rogalowa, przeanalizować erozję uprawową w układzie katenalnym, pogłębić wiedzę na temat geologii Wyżyny Lubelskiej, zaobserwować unikalne profile gleb wytworzonych z gliny glaukonitowej oraz spróbować określić związek pomiędzy właściwościami gleby, a walorami smakowo-zapachowymi lokalnych produktów winiarskich. Przy każdym z profili glebowych miała miejsce wartościowa dyskusja na temat pozycji taksonomicznej danej gleby wg. nowo przyjętej polskiej systematyki gleb (SGP 6) i międzynarodowej systematyki FAO WRB (2015).

Znacząca liczba uczestników wzięła udział w dwudniowej wycieczce pokonferencyjnej. Pierwszy dzień obejmował zagadnienia związane z funkcjonowaniem gleb organicznych na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Drugiego dnia zaprezentowano różnie użytkowane gleby Roztoczańskiego Parku Narodowego, a następnie, na terenie Gospodarstwa Rolnego Rogów, można było zapoznać się z bezorkową techniką uprawy roli i jej znaczeniem dla procesów zachodzących współcześnie w glebie.

Cennym uzupełnieniem części stricte naukowej Kongresu były mniej lub bardziej oficjalne spotkania towarzyskie, a także zwiedzanie Starego Miasta w Lublinie oraz Zamościa.

Wszystkie materiały z Kongresu, a także odnośniki do fotografii można znaleźć na stronie internetowej Kongresu w zakładce galeria.

Organizacja Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba źródłem Życia” 2-7 września 2019r., Lublin – zadanie finansowane w ramach umowy 546/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Kolejny kongres w roku 2023 w Poznaniu. Do zobaczenia!

autor: Piotr Bartmiński