Rusty Soil – Soil of the Year 2021

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na glebę roku 2021 wybrała Glebę Rdzawą. Gleby rdzawe są piaszczystymi glebami typowymi dla obszarów polodowcowych umiarkowanej strefy klimatycznej. W Polsce są wyróżniane jako osobna jednostka systematyczna, chociaż w większości klasyfikacji międzynarodowych oraz klasyfikacji krajowych innych państw gleby te są traktowane jako piaszczysty analog gleb brunatnych. W klasyfikacji międzynarodowej WRB najczęściej są one jednak zaliczane do arenosoli (Dystric Brunic Arenosols). Gleby te tworzą się najczęściej z luźnych i słabogliniastych, choć relatywnie zasobnych w minerały glinokrzemianowe utworów piaszczystych różnego pochodzenia, głównie wodnolodowcowego, morenowego, wodnego, eolicznego lub wietrzeniowego. Cechą charakterystyczną tych gleb jest obecność podpowierzchniowego poziomu wzbogacania w związki żelaza i glinu siderik (Bv), zalegającego bezpośrednio pod poziomem próchnicznym. Poziom siderik cechuje się rdzawą barwą będącą efektem pedogenicznej akumulacji tlenków żelaza tworzących otoczki i naskorupienia na ziarnach frakcji piasku, uwolnionych wcześniej w wyniku wietrzenia minerałów skałotwórczych. Gleby rdzawe zajmują około 15% powierzchni Polski. Stanowią najważniejszy typ gleb wykorzystywany w gospodarce leśnej Polski. Dla celów rolniczych wykazują niską przydatność, ze względu na słabe zdolności retencjonowania wody, względnie ubogi skład chemiczny, kwaśny odczyn i małe zasoby próchnicy. Gleby rdzawe powstają pod roślinnością uboższych wariantów lasów liściastych – grądów, dąbrów i buczyn oraz lasów mieszanych. Obecnie, w wielu miejscach są jednak obsadzone monokulturowymi uprawami sosnowymi, powodującymi ich zniekształcenie, a nawet degradację.

autor: Michał Jankowski

Materiały do pobrania:

Logo (pl) – pobierz

Logo (ang) – pobierz

Baner – pobierz

Plakat pdf (pl) – pobierz

Plakat jpg (pl) – pobierz

Plakat pdf (ang) – pobierz

Plakat jpg (ang) – download

Kalendarz (pl) – pobierz

Kalendarz (ang) – pobierz