POLSKIE INSTYTUCJE GLEBOZNAWCZE

Lubelski Oddział PTG

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Zakład Gleboznawstwa

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Politechnika Warszawska - Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodnicznym

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Zakład Gleboznawstwa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uniwersytet Jagielloński - Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa Leśnego i Nawożenia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Katedra Gleboznawstwa Leśnego

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Katedra Chemii Środowiska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  GLEBY NA ŚWIECIE

European Geosciences Union (EGU)

"Future of Soil Science"

Helping People Understand Soils

ISRIC - World Soil Information

International Union of Soil Sciences (IUSS)

Keys to Soil Taxonomy

National Resources Conservation Service (NRCS)

Official Soil Series Description

United States Department of Agriculture (USDA)

World Reference Base for Soil Resources (WRB)


German Society of Soil Science,

Soil Science Society of America (SSSA)

Soil Science Society of Turkey

Societa Italiana della Sciena del Suolo

French Soil Science Society

British Society of Soil Science

Soil Science Society of Ireland

Canadian Society of Soil Science

Malaysian Society of Soil Science

Czech Society of Soil Science

Swedish Society of Soil Science

 

Sugestie dotyczące strony internetowej PTG proszę kierować do Administratora