KLASYFIKACJA UZIARNIENIA GLEB PTG 2008
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na posiedzeniu w dniu 5 marca 2008 podjął uchwałę następującej treści:

Mając na uwadze potrzebę zbliżenia zasad systematyki gleb w Polsce do standardów międzynarodowych, lecz równocześnie uwzględniając dorobek i tradycje gleboznawstwa polskiego, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego zatwierdza podział na frakcje i grupy granulometryczne, zawarty w załączniku do niniejszej uchwały i zwany dalej Klasyfikacją Uziarnienia Gleb PTG 2008, zgodny ze standardowym podziałem według USDA, ale uzupełniony o grupy granulometryczne, tradycyjnie wyodrębniane i często występujące na terytorium Polski. Równocześnie Zarząd Główny PTG upoważnia Prezesa Zarządu do podjęcia starań o zmianę normy PN-R-04033 poprzez wprowadzenie do jej treści zasad Klasyfikacji Uziarnienia Gleb PTG 2008, lub utworzenie nowej normy opartej na Klasyfikacji Uziarnienia Gleb PTG 2008.

POBIERZ:


(diagramy przygotował C. Kabała)

 

POWRÓT 

Sugestie dotyczące strony internetowej PTG proszę kierować do Administratora